I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatus juridinis asmuo UAB „Baltų lankų“ vadovėliai“, juridinio asmens kodas 304396094, registruotos buveinės adresas: Gedimino pr. 28, LT-01104 Vilnius.

2. www.istorijosegzaminas.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu https://www.istorijosegzaminas.lt.

3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas UAB „Baltų lankų“ vadovėliai“, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai elektroninėje parduotuvėje https://www.istorijosegzaminas.lt, šio juridinio asmens interneto puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose UAB „Baltų lankų“ vadovėliai“ ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

5. Istorijosegzaminas.lt paskyros –tai www.istorijosegzaminas.lt paskyros „Facebook“, „Instagram“ ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose teikiama informacija apie www.istorijosegzaminas.lt ir jos teikiamas paslaugas ir dalijamasi pirkėjų paviešintu turiniu.

6. Paslaugos – visos www.istorijosegzaminas.lt pirkėjui teikiamos paslaugos.

7. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant www.istorijosegzaminas.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

8. Slaptažodis – pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis www.istorijosegzaminas.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie paskyros.

9. Naršyklė – programa, kuri skirta interneto puslapiams (tinklalapiams) atvaizduoti žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

10. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

11. Asmens duomenų valdytojas – UAB „Baltų lankų“ vadovėliai“.

12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.istorijosegzaminas.lt.

13. Administratorius – UAB „Baltų lankų“ vadovėliai“.

14. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

15. Taisyklės – patvirtintos galiojančios Prekių pirkimo ir pardavimo interneto parduotuvėje www.istorijosegzaminas.lt taisyklės.

16. Tiesioginė rinkodara – veikla, kuria siekiama paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes arba paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

17. www.istorijosegzaminas.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės pirkėjui naudojantis www.istorijosegzaminas.lt siūlomomis paslaugomis.

18. Privatumo politikos tikslas – apsaugoti ir ginti www.istorijosegzaminas.lt pirkėjų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir www.istorijosegzaminas.lt paskyroms.

19. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis paskyros sukūrimo metu. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.istorijosegzaminas.lt.

20. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad www.istorijosegzaminas.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius ir kad pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ir / ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas informaciją apie save pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

21. Pirkėjas sutinka, kad jo duomenys ir IP adresas www.istorijosegzaminas.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais.

22. Pardavėjas patvirtina, kad pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti pirkėjams elektroninėje parduotuvėje www.istorijosegzaminas.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą pirkėjas duos ir jo nepanaikins. Nustatoma asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – treji kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.

23. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

23.1. jei yra pirkėjo sutikimas, kad būtų atskleisti asmens duomenys;

23.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas pirkėjo užsisakytas paslaugas;

23.3. tiesioginės rinkodaros tikslais – pardavėjo partneriams, tenkinant privatumo politikos 23.1. punkte įtvirtintą sąlygą bei www.istorijosegzaminas.lt pasirūpinus rašytiniais pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

23.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

23.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

24. Pirkėjas turi šias teises:

24.1. pateikęs užklausą pardavėjui raštu susipažinti su pardavėjo turimais savo asmens duomenimis. Informacija pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

24.2. pateikęs užklausą pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per pastaruosius 1 (vienus) metus. Informacija pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

24.3. pateikęs prašymą pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu vadoveliai@elankos.lt, reikalauti panaikinti paskyrą arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;

24.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Tokiu atveju pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir / ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.istorijosegzaminas.lt;

24.5. tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Privatumo politikos 22 punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

25. Prekių atsiėmimo metu pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

26. Pirkėjas, sutikdamas su šia privatumo politika, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir / ar paslaugas iš www.istorijosegzaminas.lt kaip pardavėjo, ar iš partnerių, kaip jie apibrėžti privatumo politikos 4 punkte, įskaitant sutinka, kad jo asmens duomenys bus perduoti pardavėjo partneriams, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 4 punkte, taip pat pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.

27. Pirkėjo asmens duomenys teikiami Europos Sąjungos valstybėms narėms ar kitoms užsienio valstybėms tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams, ir tik tikslais, numatytais šioje privatumo politikoje.

28. Pardavėjas asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi www.istorijosegzaminas.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.

29. Pardavėjas vidinėmis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis užtikrina, kad pirkėjo pateikiami asmens duomenys www.istorijosegzaminas.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo, ir kad asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

30. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

31. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo asmens duomenis pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal www.istorijosegzaminas.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė arba kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu pirkėju, ar jeigu pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo pirkėjo padarytus taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

32. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, pirkėjas turi pateikti pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą pardavėjui tiesiogiai adresu: Gedimino pr. 28, LT-01104 Vilnius; 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu vadoveliai@elankos.lt iš Privatumo politikos 21 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia pirkėjui atsakymą ir atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

33. Administruodamas www.istorijosegzaminas.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus administratorius gali naudoti pirkėjų IP adresus.

IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

34. Pirkėjas suteikia teisę www.istorijosegzaminas.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti pirkėjo asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose www.istorijosegzaminas.lt dokumentuose.

35. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti pirkėjo asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. www.istorijosegzaminas.lt iš pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsdamas sustabdo pirkėjo asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad www.istorijosegzaminas.lt turi ištrinti iš serverio / sunaikinti asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

36. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, pateikęs www.istorijosegzaminas.lt tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdamas sužinoti, kokius asmens duomenis www.istorijosegzaminas.lt surinko arba gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi pirkėjo asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, pirkėjas turi iš anksto kreiptis į www.istorijosegzaminas.lt elektroninio pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. www.istorijosegzaminas.lt, gavęs tokį pirkėjo paklausimą, jam atsako, ar su pirkėju susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

37. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis pirkėjas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, pirkėjas turi teisę kreiptis į www.istorijosegzaminas.lt elektroninio pašto adresu prašydamas sustabdyti tokius asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi www.istorijosegzaminas.lt neprisiregistravęs, gavęs iš www.istorijosegzaminas.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų savo asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti.

38. Jeigu www.istorijosegzaminas.lt abejoja pirkėjo pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių pirkėjų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

39. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises pirkėjas gali kreiptis į www.istorijosegzaminas.lt elektroninio pašto adresu vadoveliai@elankos.lt.

V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

40. Siekiant, kad pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės www.istorijosegzaminas.lt paslaugos, į pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti slapukai. [Įrašytą informaciją pardavėjas naudoja pirkėjui kaip ankstesniam www.istorijosegzaminas.lt interneto parduotuvės lankytojui atpažinti, informacijai apie pirkinius, įdėtus į pirkėjo prekių krepšelį, išsaugoti, elektroninės parduotuvės www.istorijosegzaminas.lt lankomumo statistikai rinkti.] Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) pardavėjas ar jo partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi slapukai. Šį sutikimą pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju jam gali neveikti tam tikros interneto parduotuvės www.istorijosegzaminas.lt funkcijos. Pirkėjas asmeniškai turi pasidomėti, kokius slapukus naudoja pardavėjo partneriai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Ši Privatumo politika įsigalioja 2019 m. vasario 1 d.